Proč beton v kanalizacích

1.   Odolnost vůči korozi
2.   Vodotěsnost trub a jejich spojů
3.   Stabilita tvaru a rozměru
4.   Různorodost tvaru
5.   Stabilita polohy / Odolnost vůči vztlaku
6.   Otěruvzdornost
7.   Odolnost proti nárazům a úderům
8.   Ekologický produkt
9.   Dlouhá životnost
10.  Země původu – Česká republika

 

1. Odolnost vůči korozi

Betonové a železobetonové trouby jsou vhodné pro všechna potrubí na odpadní vody,  to znamená pro všechny běžné komunální a dešťové vody (viz následující tabulka).

 

Tabulka 1: Mezní hodnoty odolnosti vůči korozi komunálními vodami

2. Vodotěsnost trub a jejich spojů

Kanály a potrubí na odpadní vody sestavené z betonových a železobetonových trub jsou dlouhodobě vodotěsné. Na jedné straně to vyplývá z použití moderních těsnících systémů, na druhé straně je to podloženo vysokými požadavky na vodotěsnost betonu. Trouby kruhového i vejčitého profilu, vyráběné na moderních zařízeních, jsou výlučně osazeny pryžovým těsněním napevno zabudovaným do hrdla již při jejich výrobě. Trouby i jejich spoje jsou pravidelně podrobovány zkouškám vodotěsnosti dle platných norem.

3. Stabilita tvaru a rozměru

Betonové a zvláště železobetonové trouby jsou individuálně změřitelné a posouditelné prakticky pro všechny druhy statického i dynamického zatížení, ať už se jedná o potrubí kladená do výkopu  (pod polní cestou,  pod dálnicí, pod železničním svrškem, pod přistávací drahou letiště) nebo pro bezvýkopové technologie  jako protlakové trouby. Při všech těchto zatíženích zůstávají výrobky stabilní ve tvaru a formě díky jejich neohebnosti a pevnosti. To znamená, že betonové a železobetonové trouby nepodporují a neovlivňují „sedání“ povrchu vozovek či terénu.

4. Různorodost tvaru

Beton jako materiál je snadno formovatelný, proto je z něj možno zhotovit prakticky jakýkoliv tvar. Nejznámější  a nejpoužívanější je kruhový profil bez paty. V závislosti na hydraulických, statických nebo stavebních požadavcích nacházejí uplatnění též průřezy kruhového profilu s „rýnou suchého počasí“, vejčité trouby v normálním provedení nebo se zvýšeným či sníženým profilem, tlamové profily, čtvercové nebo rámové propusti s nejrůznějšími poměry výšky a šířky a jiné.

5. Stabilita polohy / Odolnost vůči vztlaku

Betonové a železobetonové trouby mají díky své vysoké hmotnosti vysokou úložnou stabilitu. Tato vlastnost je důležitá při ukládání trub, kdy dochází k jejich zasypávání velkým množstvím materiálu a zhutňování bočního obsypu. Díky své hmotnosti zůstávají trouby na svém místě. Nehrozí u nich boční  ani výškový posun. Tyto posuny se negativně projevují na celkových vlastnostech již hotového vedení. To platí i pro pokládání trub ve spodní vodě. Betonové a železobetonové trouby se vyznačují vysokou stabilitou proti vztlaku spodní vody.

6. Otěruvzdornost

Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro průtoky rychlostí do cca. 10 m/s (cca 36 km/h). Teprve při ještě vyšších rychlostech a při extrémním podílu písku a drobných částic v průtoku získává otěruvzdornost mimořádný význam. Vztáhne-li se již tak velmi malá absolutní hodnota otěru na velkou tloušťku betonové či železobetonové roury s její homogenní strukturou, je zřejmé, že tyto roury vykazují extrémní odolnost proti otěru.

7. Odolnost proti nárazům a úderům

Podmínky staveniště bývají drsné a časový tlak veliký. To znamená, že trouby musí rychle do výkopu, a přitom s nimi není zacházeno přímo v rukavičkách. Často se stává, že trouby při spouštění do výkopu naráží do pažení, výztuh či dokonce do sebe navzájem. Rovněž  se dá jen těžko zabránit, aby na trouby ve výkopu nepadalo např. kamení, stavební materiály nebo nářadí. Betonové a železobetonové trouby obstojí v těchto podmínkách na základě tuhosti svého materiálu, aniž by praskly či se rozlomily.

8. Ekologický produkt

Potřeba primární energie nutné pro výrobu betonových a železobetonových trub je nejnižší ve srovnání s troubami stejných průměrů z jiných materiálů. V tom je samozřejmě započtena i energie nutná pro výrobu cementu. Beton je  vyráběn z čistě přírodních komponentů. Jednotlivé komponenty jsou vyráběny ekologicky nebo zdravotně nezávadným způsobem. Betonové a železobetonové trouby je možno po zrušení potrubí recyklovat bez zatížení životního prostředí, betonovou drť je možno opět použít.

 

Graf 1: Potřeba primární energie nutné k výrobě
1m kanalizační roury DN 600 mm

9. Dlouhá životnost

Průměrná doba životnosti betonových a železobetonových trub pro kanály na odpadní vody je počítána na 50 až  80 let. Betonové a železobetonové roury, obzvláště ty, které jsou vyráběny moderními vibrolisovanými technologiemi, se vyznačují při řádném užívání životností vyšší. Běžně je dosahováno životnosti 80 i 100 let,jak ukazují příklady mnoha obcí, ve kterých jsou kanalizace z betonu či železobetonu jako takové v provozu ještě dnes.

10. Země původu – Česká republika

Betonové a železobetonové trouby jsou vyráběny v Lužci nad Vltavou.
Naprostá většina materiálů a surovin nutných k jejich výrobě pochází z České republiky, s výjimkou suroviny pro výrobu  výztuže železobetonových trub. Výroba trub a zdroje surovin, nutné pro jejich výrobu, leží ve vzájemné blízkosti.


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.