Integrovaná politika

BETONIKA  plus s.r.o.

Integrovaná politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

 

Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto spokojenost našich zákazníků patří mezi naše prvořadé cíle.

Chceme, aby se na nás naši zákazníci vždy rádi obraceli. Jsme připraveni nejen plnit všechny jejich požadavky, jak nejlépe umíme, ale jejich očekávání ještě překonávat. Důraz klademe na dlouhodobou spolupráci, jejímž základem je oboustranná spokojenost. Naše dobré jméno je tím nejcennějším co máme.

Kromě dobrých vztahů se zákazníky jsou vyhledávány, budovány a rozvíjeny dlouhodobé dobré vztahy s našimi dodavateli a obchodními partnery. S nimi se chceme společně podílet na každém našem úspěchu.

Společnost se zavazuje, že při své činnosti bude chránit životní prostředí, předcházet znečišťování a šetřit přírodní zdroje a na minimum eliminovat existující bezpečnostní rizika. Budeme pozorně naslouchat všem oprávněným požadavkům zainteresovaných stran. Proto je naším úkolem znát a plnit všechny zákonné požadavky na životní prostředí a bezpečnost práce, týkajících se činnosti naší společnosti a umět je správně interpretovat.

Naše společnost cílevědomě buduje pozici dobrého zázemí a možnosti seberealizace pro své zaměstnance. Budeme usilovat, aby všichni zaměstnanci si byli na svém pracovišti plně vědomi podílu svého vlivu na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost práce.

Vyhledáváme příležitosti pro trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti ve všech oblastech fungování naší společnosti. Jedním z nástrojů neustálého zlepšování budou vždy konkrétní stanovené cíle. Vedení společnosti se zavazuje, že za  žádných okolnosti nebude své zaměstnance nutit k porušování zásad této politiky.


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.